Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Ysgol Y Goedwig

 

 

Heriau yr Tymor / Challenges of the Term

 

Her 1

Challenge 1

Creu Cegin mwd - Create a Mudd kitchen 

 

 

 

Casglwch rai hen bowlenni, llwyau, potiau a sosbenni i wneud cegin fwd yn eich gardd. Bydd plant wrth eu boddau yn cael eu dwylo'n fudr wrth iddyn nhw sgwennu, tywallt yn y mwd sgleiniog. Anogwch nhw i ychwanegu eitemau naturiol fel eira, ffyn, dail wedi disgyn a phetalau. Mae'n ffordd wych o annog creadigrwydd wrth iddyn nhw ddychmygu pob math o ryseitiau y gallan nhw eu gwneud.

 

Gather some old bowls, spoons, pots and pans to make a mud kitchen in your garden. Children will love getting their hands dirty as they scoop, pour and stir gloopy mud. Encourage them to add natural items to their play such as sticks, fallen leaves and petals. It’s a wonderful way to encourage creativity as they imagine all sorts of recipes they can make.

 

 

Pam cegin mwd? - Why a mud kitchen?

Her 2

Challenge 2

 

Peis mwd, Pitsa's a chacennau Mwd 

Mud pies, pizza's and cakes

 

 

Ar ôl i'ch cegin gael ei sefydlu rydych chi'n barod i ddechrau gwneud rhai prydau mwdlyd. Mae peis mwd yn glasur ac rydyn ni wrth ein boddau yn gwneud Pitsas mwd hefyd. Yn syml, gwnewch gylch mawr, gwastad allan o fwd (dyma'ch sylfaen am y pitsas) a chasglu rhai toppings i'w roi arno, fel petalau wedi disgyn, dail, cerrig mân a ffyn. Gallwch hefyd defnyddio eira am y sylfaen.

 

Rheol bwysig - Cofiwch, efallai bydd eich danteithion mwdlyd yn edrych yn blasus ond cadwch lygad barcud ar blant ifanc i wneud yn siŵr nad ydyn nhw'n eu bwyta. A bob amser golchwch eich dwylo pan fyddwch chi wedi gorffen chwarae yn y mwd.

 

Once your kitchen is set up you’re ready to start making some muddy meals. Mud pies are a classic and we love making mud pizzas too. Simply make a large, flat circle out of mud (this is your pizza base) and collect some toppings to put on it, such as fallen petals, leaves, pebbles and sticks.

For dessert, scoop some soil into cupcake cases and sprinkle chopped up grass or petals on the top. These will make beautiful looking mud cakes.

 

Important rule - Remember, your muddy treats might look tempting but keep a close eye on young children to make sure they don’t eat them. And always wash your hands when you’ve finished playing in the mud.

 

Creu Pei Mwd - Creating Mud Pies

Her 3

Challenge 3

Cychod Naturiol - Natural Boats

 


Heriwch eich teulu i ras rafftiau!

1. Casglwch brigau tua'r un hyd.

2. Rhowch nhw mewn llinell a'u cyfuno â llinyn neu laswellt hir.

3. Slotiwch ffon unionsyth i ganol eich rafft – dyma fydd eich mast.
4. Cysylltwch deilen neu ddwy ar y ffon i wneud eich hwyliau.
Pan fyddant wedi gorffen, rhowch gynnig ar eich rafftiau allan ar pwdwl neu'r nant agosaf. Am her ychwanegol gyda’ch cychod beth am fynd draw i'r ardal gwyddoniaeth naturiol ni a heriwch eich cwch i sialens wyddonol !

 

Cliciwch fan hyn i mynd syth ir adran gwyddoniaeth naturiol ni!

 

Ar ôl gorffen, cofiwch fynd â'ch llinyn ac unrhyw ddeunyddiau crefft adref gyda chi i ddiogelu'r amgylchedd naturiol.

Rheol bwysig - Cadwch yn ddiogel. Cadwch lygad barcud ar blant bob amser pan fyddwch chi'n agos at ddŵr.

 

Challenge your family to a raft race with your own handmade boats.

1. Collect some twigs roughly the same length.

2. Place them in a line and fasten them together with string or long grass.

3. Slot an upright stick into the base of your raft – this will be your mast.

4. Thread a leaf or two onto the stick to make your sails.

When they're finished, try your rafts out on the nearest puddle or stream. For an extra challenge why not check out our natural science area and challenge your boat to an experiment!

 

Click here to go straight to our natural science area of the website

 

When you've finished, remember to take your string and any craft materials home with you to protect the natural environment.

Important rule - Stay safe. Always keep a close eye on children when you're near water.

 

Have a go and remember to upload any videos and pictures to Dojo!

Sut i greu cwch / How to build a boat

Her 4

Challenge 4

 

Creu llun gan defnyddio cyfryngau naturiol / Create a picture using natural media only.

 

 

Mae'r llun uchod wedi cael ei creu gan arlunydd Cy Twombly, Mae e ddim ond yn defnyddio cyfryngau naturiol. Oes modd i chi creu llun gan defnyddio techneg tebyg i fe?

Cofiwch gofyn i oedolyn cyn pigo unrhywbeth dydch chi ddim yn siwr o.

 

The painting above was created by an American artist called Cy Twombly, the artist only uses natural media to create his art. Using similar methods to him can you try to create a piece of art using only the media from your garden?

Remember if you are unsure of anything you see to pick please make sure to ask an adult before doing so!

 

Please upload your finished piece to Dojo!

 

Syniad or Wefan Wild life Watch!

 

Dulliau wahanol o greu adnoddau Naturiol - Diffrent ways of creating natural media.

.

Arbrofion Gweithgareddau a Heriau 

Experiments, Activities and Challenges 

Sach Streon Allanol

Outdoor Story Sacks

Sialens ein dim ysgol pedwar diben! 

Our school four purpose team challenge!

 

 

 

Pob dymor bydd eilod or tim pedwar diben Ysgol Calon y cymoedd yn gweithio gyda menter allanol i cefnogi ein byd natur.

Tymor yma yw tro Bobi Byd! 

Y tymor hwn hoffai Bobi helpu i gefnogi ysgolion Eco gydag yno nhw i Tori dy carbon!

Gallwch helpu trwy ......

 

Every term a member of our four purpose team will be working with an external enterprise to help support our natural world. 

This Term its Bobi Byd turn!

 

This term Bobi would like to help support Eco schools with there cut your carbon initiative!

You can help by ......

 

 

 

 

Menter Cut your carbon - Cut your carbon Initiative

Wild Life Watch

 

Tafleni Gweithgareddau

Activity Sheets

 

Mae'r wefan yma yn llawn syniadau wych a tafleni gweithgareddau allwach trio.

This website has loads o amazing fun activities to try, here are a few activity sheets below. 

Enjoy!

 

Cliciwch fan hyn i mynd syth ir wefan ar tudalen gweithgareddau i weld mwy!

Click here to go straight to the activity web page for more fun activity sheets and ideas!

 

 

Wildlife Wednesdays

 

 

Pob Dydd Mercher, bydd yr wefan Wild Life Watch yn llwytho fideo newydd i YouTube, Dyma'r clip mwyaf ddiweddar i chi o dan.  Os hoffech chi gwilio mwy cliciwch ar yr link uchod.

 

Every Wednesday Wild Life Watch will upload a new and exciting video to there You tube Channel. Here is the most recent video, If you would like to watch more please click on the link below.  

 

 

Youtube Link - Wild life Wednesdays

Wildlife Wednesday: How to make a bird feeder!

Join Fiona from London Wildlife Trust as she shows you how to make bird feeders from items you can find around the home! Download our garden bird spotting sh...

Cyflwyniad byr yn edrych ar beth yw Ysgol y Goedig - An Introduction to Forest School

Top