Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

External Information and Posters

Clwb Sbort a Sbri - Blwyddyn 2/Year 2

Siop Sul y Tadau/Father's Day Pop-up Shop

Valley Ravens

BeachFest

Ffair Haf/Summer Ffair Haf

Huddle

FUN , FREE , FOOTBALL, GAMES AND FACEPAINTING The day will involve a carousel of activities, including face-painting, small-sided games, skills sessions and games such as Tails, Treasure Chest and Crocodiles. FREE of charge for girls age 4-11. Half term 30/5/24 11-2pm Booking link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqaiqsLo9qD6DYEsh9xRljARAuO98ZBqp9Wpc7PpIY87KTnw/viewform

Diwrnod Agored Gofal Plant Cyfrwng Cymraeg - Bettws - Welsh Medium Childcare Open Day

Rhaglen Gymorth i Cefnogi Anghenion Dysgu/Support Programme Fort Those With Additional Learning Need

Rhaglen Gymorth i Cefnogi Anghenion Dysgu/Support Programme Fort Those With Additional Learning Need

Rhaglen Gymorth i Dadau/Support Programme for Dads

Taith Addysg Gymraeg / Your Welsh Education Journey

Nod Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr yw sicrhau bod addysg trwy gyfrwng y Gymraeg ar gael i bob plentyn. Mae gan y fwrdeistref sirol bedair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg (oed 3 -11) ac un ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg (oed 11 - 19).

Fideos Mudiad Meithrin i hyrwyddo Addysg cyfrwng Cymraeg

Mudiad Meithrin videos to promote Welsh Education

https://meithrin.cymru/news/lansio-cyfres-o-fideos-i-hyrwyddo-addysg-gymraeg-ymysg-rhieni-di-gymraeg/

 

Cefnogi'ch plentyn i ddefnyddio'r Gymraeg gartref

Supporting your child to use Welsh at home

 

https://express.adobe.com/page/C3kjLlS9GnMhn/ - Ysgolion Cynradd/Primary Schools

 

https://express.adobe.com/page/v15DUD7V8Kto2/ - Ysgolion Uwchradd/Secondary Schools

 

 

 

Rhaglen Meithrin Cysylltiadau Teuluol/Family Links Nurture Programme

Ymunwch â Dysgu Cymraeg am ddim, sesiwn rithiol i ymarfer sgwrsio Cymraeg.

7-7.30yh 10 Hydref ar Zoom.

Dolen i gofrestru: https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/top-up-your-duolingo/


Join Learn Welsh for a free, virtual session for conversational practice.

7-7.30pm 10 October via Zoom.

Link to register: https://learnwelsh.cymru/learning/top-up-your-duolingo/

Mae gennym ddau Weithiwr Cymorth i Deuluoedd o'r Tîm Ymyrraeth Gynnar yn dod i mewn i wneud y sesiynau hyn. Mae 6 lle ar gael. Bydd coffi a sgwrs atgyfeirio ar y dyddiad cyntaf i weld a yw'n rhywbeth yr hoffech ei wneud ac yna gallwch gofrestru. Cwblhewch eich enw ar y ffurflen isod os oes gennych ddiddordeb fel ein bod yn gwybod faint ohonoch i'w ddisgwyl.

We have two Family Support Workers from the Early Intervention Team coming in to do these sessions. There are 6 spaces available. There will be a coffee and referral chat on the first date to see if it is something that you would like to do and then you can sign up. Please fill in your name on the form below if you are interested so that we know how many of you to expect.

https://forms.office.com/e/GwiGZwUE7d

Diolch
Miss Thomas

 

Top