Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Dosbarth Rhosyn

 

Croeso i ddosbarth Rhosyn:

Croeso i wefan dysgu o bell Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd Yma cewch wybodaeth am sut i gefnogi dysgu eich plentyn pan fydd yr ysgol ar gau am gyfnodau estynedig. Isod, mae bwydlenni Dysgu Gartref ar ein dosbarth ni.

Welcome to the Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cynoedd remote learning website. Here you will find information on how support your child's learning during prolonged school closures. Below are the Home Learning 'Menus' for our class.

.

Fideo i’ch croesawu yn ôl/A video to welcome you back

Still image for this video

Gwaith dysgu adref

Her /Sialens yr wythnos 31/04/20

 

Sialens yr wythnos hon -
Dros yr wythnosau nesaf, hoffwn i chi gyd greu capsiwl amser i chi'ch hun edrych yn ôl arno mewn blynyddoedd i ddod. Fel eich athrawes, mae gen i ddiddordeb gweld pa effaith mae'r amser hwn wedi'i gael arnoch chi a chan fod hwn yn brofiad mor newydd i ni i gyd, rwy'n credu y byddai'n hyfryd i chi a'ch teulu cael rhywbeth i edrych yn ôl a chymharu profiadau pawb yn ystod yr amser hwn, mewn blynyddoedd i ddod 🧰🗞

Felly, ar gyfer her yr wythnos hon, hoffwn i chi ysgrifennu llythyr a'i gyfeirio at gymydog oedrannus neu'ch neiniau a theidiau efallai. Fe allech chi ychwanegu manylion am yr hyn rydych wedi bod yn gwneud, unrhyw brofiadau newydd, yr hyn rydych chi yn colli, yr hyn yr ydych yn edrych ymlaen ato a beth sy'n eu gwneud chi’n hapus ar hyn o bryd. Cadwch y llythyr hwn a'i roi mewn hen flwch esgidiau fel dechrau eich capsiwl amser!

Cofiwch anfon lluniau o'ch llythyrau ataf er mwyn i mi allu gweld beth rydych chi i gyd wedi bod yn ei wneud!

This weeks challenge -
Over the next few weeks, I would like you all to create a time capsule for yourselves to look back on in years to come. As your teacher, I am interested to see what impact this time has had on you and as this is such a new experience for us all, I think it would be lovely for you and your family to look back and compare each others experiences during this time, in years to come🧰🗞

So, for this weeks challenge, I would like you to write a letter and address it to maybe an elderly neighbour or your grandparents. You could add details about what you have been doing, any new experiences, what you are missing, what they’re looking forward to and what makes them happy at this present time. Keep this letter and put it in an old shoe box as the beginning to your time capsule!

Remember to send me pictures of your letters so I can see what you've all been up to!

Top