Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Hawliau

Cystadleuaeth/Competition

 

Dros yr haf byddwn yn gofyn yn garedig i'r plant ddylunio haul 'Heulwen Hawliau' ein Masgot Parchu Hawliau. Bydd y llun buddugol yn cael ei droi i mewn i ddelwedd ddigidol a bydd yn cynrychioli Hawliau Plant yn ein hysgol yn lle'r ddelwedd cliplun sy'n cael ei defnyddio ar hyn o bryd.


Dewch â nhw ym mis Medi a'u rhoi i mi

Over the summer I would kindly ask that the children design a sun 'Heulwen Hawliau' our Rights Respecting Mascot. The winning picture will be turned in to digital image and will represent Children's Rights at our school instead of the clip art image that is currently being used. 

Please bring them in September and give them to me

Diolch

 

Miss K. Thomas

Hawl y Mis-Gorffennaf/Right of the Month-July

Hawl y Mis: Eich hawl i ymlacio a chwarae

 

Her y Mis: I ddewis gwlad ac edrych ar ba fathau o gemau maen nhw'n eu chwarae yno. Naill ai dynnu llun ac egluro'r gemau neu greu cyflwyniad pwerbwynt. Byddwch mor greadigol ag yr hoffech chi.

 

Cyfrifoldeb y Mis: I gynnwys pawb mewn gemau a gweithgareddau

 

Right of the Month: Your right to relax and play

 

Challenge of the month: To pick a country and look at what types of games they play there. Either draw picture and explain the games or create a powerpoint presentation. Be as creative as you would like.

 

Responsibility of the Month: To include everyone in games and activities

 

Please send by Wednesday 15th of July.

Hawl y Mis-Mehefin/Right of the Month-June

Hawl y Mis: Yr hawl i siarad iaith eich hun a dilyn ffordd o fyw eich teulu.

 

Her y Mis: I ysgrifennu helo mewn 30 iaith wahanol neu fideo o eich hun yn dweud helo mewn 30 iaith wahanol. Yn ogystal â hyn os ydych chi am geisio ysgrifennu'ch enw mewn iaith wahanol yna byddwn i wrth fy modd yn gweld.

 

Cyfrifoldeb y Mis: Parchu diwylliant, crefydd ac iaith pobl eraill.

 

Right of the Month: The right to speak your own language and to follow your family’s way of life

 

Challenge of the month: To write hello in 30 different languages or video yourself saying hello in 30 different languages. In addition to this if you want to try and write your name in a different language then I would love to see.

 

Responsibility of the Month: To respect other people’s culture, religion and language.

 

Pictures can be sent on dojo, please send videos to Thomask110@hotmail.co.uk by Wednesday 24th of June.

 

 

Tasg Arbennig/Special Mission

 

Prynhawn da pawb,

 

Trwy gydol y flwyddyn mae ein Llysgenhadon Gwych Amelie-Jude a Lauren yn fy helpu i gwblhau tasgiau arbennig. Mae’r tasg arbennig Haf yma wedi'i nodi isod. A allech chi gael eich plant i gwblhau?

 

Mae’r bobl sydd am wneud gwahaniaeth yn eich bywyd eisiau clywed gennych chi ynglyn â sut mae bywyd wedi bod i chi dros yr wythnosau diwethaf. Mae Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland yn un o’r bobl hynny.  

 

Mae hi eisiau gwybod am unrhyw bryderon sydd gyda chi, sut rydych chi wedi bod yn treulio eich hamser, ac hefyd am bethau sydd wedi eich gwneud chi’n hapus. 

 

Mae Sally wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn gwneud yn siwr eu bod nhw’n gwrando ac yn clywed beth sydd gyda chi i’w ddweud. Mae Sally eisiau gwneud yn siwr bod y Llywodraeth yn gwneud eu gorau ar gyfer holl blant a phobl ifanc yng Nghymru. Yn ogystal bydd hyn yn eu helpu i sicrhau eu bod nhw’n rhoi’r wybodaeth a’r cefnogaeth sydd angen arnoch chi i deimlo mor hapus a phosib yn ystod a thu hwnt y cyfnod yma.  

 

Dylai’r holiadur cymryd tua 15 munud. 

Rhannwch eich barn gan ddilyn y ddolen yma: www.complantcymru.org.uk/coronafeirwsafi 

 

Throughout the year our Super Ambassadors Amelie-Jude & Lauren help me to complete special missions for the Children’s Commisioner for Wales – Sally Holland. This summer’s special mission is noted below. Please could you get your children to complete?

 

People who can make a difference to your life want to hear from you about how life has been over the last few weeks. Sally Holland, the Children's Commissioner, is one of those people. 
  
She wants to know about any worries you have, how you've been spending your time, and also about the things that have made you happy. 
  
Sally has been working with the Welsh Government, to make sure that they hear and listen to what you have to say. Sally wants to make sure they are doing their best for all children and young people in Wales. It will also help them to make sure that they are giving you the information and support you need to feel as happy as possible during this time and afterwards. 
  
The survey should take you around 15 minutes.  
  
Please share your views by following this link: 
www.childcomwales.org.uk/coronavirusandme

 

 

Cwblhewch erbyn dydd Mercher 27ain o Fai/Please complete by Wednesday 27th of May

 

Diolch

Hawl y Mis - Mai/ Right of the Month - May

Hawl y Mis: Eich hawl i safon dda o fywyd

 

Her y Mis:
Cyfnod Sylfaen: Creu tŷ cardfwrdd / defnyddio tŷ doliau a chynnwys y pethau sydd eu hangen arnoch i dyfu i fyny yn hapus, yn iach ac yn ddiogel. Y tu allan i'r tŷ, rhowch y pethau rydych chi eu heisiau ond nad oes eu hangen arnoch chi.
Neu 
Lluniwch fap o'ch tŷ a labelwch yr holl ystafelloedd

 

Cyfnod Allweddol 2: Pa fath o wahanol lochesau ydy pobl yn byw mewn ar draws y byd? Pa wahanol fwydydd ydyn ni'n eu bwyta? Fe allech chi greu pwerbwynt, fideo neu dynnu llun byddwch yn greadigol.
Neu
Allan o ddeunydd wedi'i ailgylchu, adeiladwch dŷ gyda'r holl bethau y byddai eu hangen arnoch i oroesi.

 

Cyfrifoldeb y Mis: Gofalu am eich cartref a'i gadw'n lân


Anfonwch ataf ar Dojo / Hwb Thomask110@hwbcymru.net erbyn dydd Iau 28 Mai.

 

Right of the Month: Your right to a good standard of living

 

Challenge of the Month:
Foundation Phase: To create a cardboard house/use a dolls house and include the things you need to grow up happy, healthy and safe. Outside the house the things you want but do not need. 
Or 
Draw a map of your house and label all of the rooms 

 

Key Stage 2: What different types of shelter do people live in across the world? What different foods do we eat?  You could create a powerpoint, video, draw a picture be creative. 
Or
Out of recycled material, build a house with all the things you would need to survive.

 

Responsibility of the Month: To look after your home and keep it clean

 

Please send to me on Dojo/Hwb Thomask110@hwbcymru.net by Thursday 28th of May.

Gwaith Hawliau/Children's Rights Work

 

Mae Unicef ​​yn cyflwyno erthygl yr wythnos. Mae eu herthygl yr wythnos yn cysylltu â'n hawl y mis felly dyma ychydig o waith / gweithgareddau i'r plant eu cwblhau.

 

Unicef have brought out an article of the week. Their article of the week links in with our right of the month so here is some work/activities for the children to complete.

 

Hawl y Mis - Ebrill / Right of the Month - April

Hawl y mis: Erthygl 24 - Eich hawl i fwyd da a dŵr glan ac i weld y meddyg os ydych yn sâl. Hefyd yr hawl i gael amgylchedd glan a ddiogel ac i ddysgu am iechyd a lles er mwyn cadw'n iach.

Her y mis: Dewiswch 3 gweithgaredd i'w cwblhau ac anfon lluniau ataf fel y gallwch dderbyn tystysgrif ar ddiwedd y mis. Anfonwch erbyn dydd Iau 30ain o Ebrill.

Trafodwch fwyta'n iach a gwnewch fwyd/snac / diod / pwdin maethlon
• Creu enfys i helpu'r gymuned leol i gadw'n ddiogel ac yn hapus
• Gwneud gweithgaredd lles (Her lles ELSA Ebrill wedi'i bostio ar dojo heddiw)
• I siarad am bwysigrwydd golchi dwylo
• Helpwch i gadw'r amgylchedd yn lân - glanhewch eich gardd, codwch sbwriel ar eich taith gerdded ddyddiol (dim ond os oes gennych fenig neu godwr sbwriel)
I greu plât bwyta'n iach
Tynnwch lun o oedolion sy'n eich helpu pan fyddwch chi'n sâl
Cyfri sawl gwaith rydych chi'n defnyddio dŵr mewn diwrnod. A yw pob plentyn yn y byd yn cael mynediad i ddŵr? Ydyn ni'n gwastraffu dŵr?

Cyfrifoldeb y mis: I fwyta ac yfed pethau iachus, i gadw'r amgylchedd yn lan - peidio taflu sbwriel ac i siarad am eich teimladau.

Right of the month: Article 24 - Your right to good food and clean water and to see the doctor if you are ill. Also the right to a clean and safe environment and to learn about health and wellbeing in order to stay healthy.

Challenge of the Month: Pick 3 activities to complete and send me pictures so that you can receive a certificate at the end of the month. Please send to me by by Thursday 30th of April.

• Discuss healthy eating a make a nutritious meal/snack/drink/desert
• Create a rainbow to help the local community stay safe and happy
• Do a wellbeing activity (April ELSA wellbeing challenge posted on dojo today)
• To talk about the importance of washing hands
• To create an eatwell plate
• Draw a picture of adults that help you when you are unwell
• Count how many times you use water in a day e.g. flushing the toilet, washing your face, going to the toilet, drinking, playing, watering plants. Do we waste water? Do children all over the world have access to water?

Responsibility of the month: To eat and drink healthily when you can, to keep the environment clean - don't throw litter and try and talk about your feelings and maintain your health and wellbeing.

Coronafeirws – Hwb Gwybodaeth i blant a theuluoedd / Coronavirus – Information Hub for Families and Children

Edrychwch ar y wefan yma am wybodaeth a gweithgareddau / Look at this website for information and activities
Top