Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Forms to complete

Gwbodaeth Asthma/Asthma Information

Cwblhewch os mae gan eich plentyn asthma

Please complete if your child has asthma

https://forms.office.com/e/GL8dFL7TDH?origin=lprLink

 

Prosiect Integreiddio Teuluoedd/Family Integration Project
Cwblhewch os buoch i'r sesiynau coginio, emosiynau neu ysgol goedwig gyda mi tua diwedd y flwyddyn ysgol ddiwethaf.
Please complete if you attended the cooking, emotions or forest school sessions with me towards the end of the last school year.
https://forms.office.com/e/99VGgR4bS5 
Diolch

 

Boreuon Coffi/Coffee Mornings

Cwblhewch y ffurflen os daethoch i'r bore coffi, hefyd llenwch y ffurflen os na wnaethoch fynychu ond os oes gennych unrhyw awgrymiadau. Gallwch aros yn ddienw os dymunwch.

Please fill in the form if you attended the coffee morning, also please fill in the form if you didn't attend but have any suggestions. You can remain anonymous if you wish. 

https://forms.office.com/e/nGJzAGcAdS 

Diolch
Miss Thomas

 

Boreuon Coffi/Coffee Mornings

Meithrin/Nursery - 18/9/23 

Derbyn/Reception - 25/9/23

Blwyddyn 1/Year 1 - 2/10/23

Blwyddyn 2/Year 2 - 9/10/23

Blwyddyn 3/Year 3 - 16/10/23

Blwyddyn 4/Year 4 - 23/10/23

Blwyddyn 5/Year 5 - 6/11/23

Blwyddyn 6/Year 6 - 13/11/23

Pabi - 20/11/23

 

Cwblhewch y ffurflen os gallwch fynychu.

Please complete the form if you can attend

https://forms.office.com/e/ChV2QxKRSS

 

Polisi Defnydd Derbyniol/Acceptable Usage Policy
https://forms.office.com/e/yRiF1Dghit

Caniatâd Ffotograff/Photograph Consent 
https://forms.office.com/e/7E1aMsp07m

 

Cynllun Gwella'r Ysgol/School Improvement Plan 2023-24

Your Voice counts

Link i'r fideo/ Link to a video 

https://drive.google.com/file/d/1aBZrPb2DUlNBGnAuJDt4QrDNIvs1sJYC/view?usp=sharing


Link to the forms / Linc i'r forms
https://forms.gle/UwK9woCh2p3vhozdA

 

Rhaglen Tylino'r Corff/Massage in Schools

Rhaglen tylino’r corff ar gyfer plant yw MISP (Massage In Schools Programme). Rhaglen lles ydyw. Bydd y plant yn dysgu nifer o sgiliau yn ystod y rhaglen megis parchu ei gilydd a sgiliau tylino plentyn i blentyn.

Mae angen caniatad penodol er mwyn i’ch plentyn mynychu’r sesiynau Tylino yn ystod Llun Lles. Llenwch y rhwyglen isod erbyn Dydd Gwener (15/09/23) os gwelwch yn dda. Mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol er mwyn trafod ymhellach os yr ydych yn dymuno.

 

MISP (Massage In Schools Programme) is a pupil to pupil massage programme which promotes wellbeing. During the club your child will learn to develop mutual respect and child massage skills. If you would like your child to take part in MISP sessions during Wellbeing Monday, please complete the slip below by Friday (15/09/23). If you would like to discuss MISP further, please contact the school.

 

https://forms.office.com/e/eMtrbqUM2e

 

YouTube

Fel rhan o Llun Lles, ein nod yw creu sianel YouTube lles y bydd ein disgyblion yn cael mynediad i yn ystod 

diwrnod ysgol. Gan mai platfform arlein yw hwn, gofynnwn i chi lenwi'r ffurflen yn y ddolen isod erbyn Dydd  Gwener (15/09/23)23) i roi caniatâd i'ch plentyn fod ar YouTube. As part of Llun Lles, we aim to create a wellbeing YouTube channel that our pupils will have access to during the  school day. As this is an online platform, we ask that you fill in the form in the link below by Friday (15/09/23) to  give consent for your child to be on YouTube. https://forms.office.com/e/qekqg0qj9G

 

Urdd

Ymaelodaeth yr Urdd

Mae'r amser wedi dod i'ch plentyn ddod yn aelod o'r Urdd. Bydd llawer o brofiadau i’ch plentyn gystadlu yn yr Urdd yn y flwyddyn academaidd hon. Gallwch gystadlu mewn timau chwaraeon, cystadlu mewn cystadlaethau canu ac actio yn ogystal â chelf. Rydym yn ffodus iawn i allu  cynnig y profiadau hyn i'n dysgwyr. Os gwyddoch y bydd eich plentyn eisiau cymryd rhan mewn unrhyw gystadlaethau’r Urdd, RHAID iddynt fod yn 

aelod o’r Urdd. Yn anffodus, ni allwn ganiatáu i unrhyw un sydd ddim yn aelod, gystadlu. Cofrestrwch gan ddefnyddio'r ddolen isod erbyn 29/09/23.

https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/ Diolch yn fawr The time has come for your child to become a member of the Urdd. There will be lots of experiences for your child to compete in the Urdd this academic year. They can compete in  sports teams, compete in singing and acting competitions as well as art. We are very lucky to be able to offer  these experiences to our learners. If you know that your child will want to take part in any Urdd competitions, they MUST be a member of the Urdd.  Unfortunately, we cannot allow anyone who isn't a member to compete. Please sign up using the link below by 29/09/23. https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

 

Alergedd, Diet a gofynion Meddygol/Allergy, Medical and Dietary requirements.
Cadarnhewch anghenion alergedd, meddygol a/neu ddietegol eich plentyn/plant fel y gallwn ddiweddaru ein posteri er ymwybyddiaeth staff. Os nad oes gan eich plentyn yr alergedd, y gofynion meddygol neu ddietegol bellach, cadarnhewch hynny yng nghwestiwn 4.

Please confirm your child's/children's allergy, medical and/or dietary requirements so that we can update our posters for staff awareness. If your child no longer has the allergy, medical or dietary requirements please confirm on question 4.

 

Please only fill in the form if your child HAS any medical, allergy and dietary requirements or if they did have but no longer have.
https://forms.office.com/e/r9wp4Sdpz0

Diolch

Top