Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Forms to complete

Food and Fun
Food for fun 2024 year 3, 4 and 5 and 6 ( with siblings from year 1 to begin )
Please complete by Friday the 14th of June

We are going to run a food and fun programme the first three weeks of the summer holidays.
It is totally free and should run from 9.30 am - 2. 30 pm

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k3WAMgz4HHVAoKanxfk1g9pUMUtBU0ZNRDVQR0QwUzZaNldUQ01USURYNC4u

Annwyl Riant / Gofalwr,

Mae gennym gyfle i’ch plentyn fynychu rhaglen Bwyd a Hwyl am 12 diwrnod ar ddechrau gwyliau’r haf eleni. Y dyddiadau ar gyfer y rhaglen fydd 22ain Gorffennaf i 8fed Awst o ddydd Llun i ddydd Iau 9.30am-2.30pm.

Nod y rhaglen yw bod disgyblion yn cael nifer o weithgareddau hwyliog dros y 12 diwrnod yn cynnwys cyflwyno sesiynau maeth a gweithgareddau chwaraeon (o leiaf 1 awr y dydd).

Anogir disgyblion i wisgo dillad priodol a fydd yn eu galluogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarfer corff yn gyfforddus. Bydd y disgyblion yn cael brecwast iach a chinio am ddim, a byddwch yn cael eich gwahodd i ymuno â ni am ginio gyda'r plant ar Ddydd Iau os ydych chi'n gallu.

Os oes gennych ddiddordeb i'ch plentyn gymryd rhan yn y rhaglen hon, llenwch y forms yma.

Dear Parent / Carer,
We have the opportunity for your child to attend a Food and Fun programme for 12 days at the start of the summer holidays this year. The dates for the programme will be 22nd July to 8th August Monday to Thursday 9.30 am-2.30pm.

The aim of the programme is that pupils are provided with several fun activities across the 12 days involving the delivery of nutrition sessions and sporting activities (at least 1 hour per day).

Pupils will be encouraged to wear appropriate clothing that will enable them to take part in physical activities comfortably. Pupils will be provided with a free healthy breakfast and lunch, and you will be invited to join us for lunch with the children on a Thursday if you are able to make it

If you are interested in your child taking part in this programme, please fill in the forms below
_______________________________________
To run this programme we need to have at least 20 participants.

Our school staff will be running this programme


What is Food and Fun?
Food and Fun is a school-based education programme that provides food and nutrition education, physical activity, enrichment sessions and healthy meals to children during the school summer holidays.

Starting as a pilot run by Cardiff Council in 2015, Food and Fun has developed into a national, fully funded Welsh Government programme administered by the Welsh Local Government Association (WLGA). In 2022, 139 schools delivered the programme and provided over 7800 places for children each day that it ran.

The Welsh Government has committed to fund SHEP in 2023 with £4.85m allocated in the budget. The WLGA will continue to coordinate the roll-out by working closely with local authorities and partner agencies.
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k3WAMgz4HHVAoKanxfk1g9pUMUtBU0ZNRDVQR0QwUzZaNldUQ01USURYNC4u

 

Lluniau Unigol - YGG Calon Y Cymoedd/Individual School Photos at YGG Calon Y Cymoedd
Fel ysgol rydym wedi bod yn meddwl am ffyrdd o arbed arian i chi fel rhieni a chodi arian i’n hysgol. Sut fyddech chi'n teimlo am i ni dreialu aelod o staff yn tynnu lluniau unigol o'ch plentyn yn lle colorfoto? Bydd y rhain yn cael eu cymryd gyda chamera proffesiynol. Cost y rhain fydd £5 y llun y plentyn a byddwch yn derbyn print digidol trwy gyfrif hwb eich plentyn. Byddwch wedyn yn gallu argraffu cymaint o gopïau ag y dymunwch. Gallwn hefyd hwyluso lluniau brawd neu chwaer os yw eu brawd/chwaer yn mynychu ein hysgol am gost o £5?

Bydd yr arian a godir yn caniatáu i ni ei ddefnyddio tuag at deithiau a chostau bws i leihau’r ffi i chi fel rhieni a’n galluogi i barhau i ddarparu profiadau ymarferol i’n dysgwyr.

As a school we have been thinking of ways to save money for you as parents and raise funds for our school. How would you feel about us trialing a member of staff taking individual photos of your child in place of colorfoto? These will be taken with a professional camera. The cost of these will be £5 per photo per child and you will receive a digital print through your child’s hwb account. You will then be able to print as many copies as you would like. We can also facilitate sibling photos if their sibling attends our school at a cost of £5?

Money raised will allow us to use it towards trips and bus costs to reduce the fee for you as parents and enable us to continue to provide hands on experiences for our learners.

Please let us know your thoughts by completing the questions in the link below
https://forms.office.com/e/uPQ1zXPZcZ

 

Newidiadau i Llun Lles - Your opinion counts/Changes to Llun Lles - Mae eich barn yn cyfri

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k3WAMgz4HHVAoKanxfk1g9pURDgyTTBDWjJXQUJKNE84TFVSMENLUE9IRC4 u

Teuluoedd Sydd yn Siarad Cymraeg/Welsh Speaking Families 
Hoffem wybod pa blant ein hysgol sydd yn dod o deuluoedd sydd yn siarad Cymraeg yn y cartref. Cwblhewch yr holiadur isod os yw eich plentyn yn dod o Deulu sy'n Siarad Cymraeg neu beidio.

 

We would like to know what children from our School are from Welsh Speaking Families in the home. Please complete the questionnaire below whether you child is from a Welsh Speaking Family or not. 

https://forms.office.com/e/Wc7URDCt6D 

Cymreictod/Welshness at YGG Calon y Cymoedd

Mae angen eich help i ddatblygu ein gweldigaeth cymreictod. Helpwch ni i’w ddatblygu 

We are developing our vision of Welshness for our school and our pupils. Please express your views  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k3WAMgz4HHVAoKanxfk1g9pUMjdXRVJXN0JYMkJQMzNQMEs2S0VQVjZCQy4u

 

Gwbodaeth Asthma/Asthma Information

Cwblhewch os mae gan eich plentyn asthma

Please complete if your child has asthma

https://forms.office.com/e/GL8dFL7TDH?origin=lprLink

 

Prosiect Integreiddio Teuluoedd/Family Integration Project
Cwblhewch os buoch i'r sesiynau coginio, emosiynau neu ysgol goedwig gyda mi tua diwedd y flwyddyn ysgol ddiwethaf.
Please complete if you attended the cooking, emotions or forest school sessions with me towards the end of the last school year.
https://forms.office.com/e/99VGgR4bS5 
Diolch

 

Boreuon Coffi/Coffee Mornings

Cwblhewch y ffurflen os daethoch i'r bore coffi, hefyd llenwch y ffurflen os na wnaethoch fynychu ond os oes gennych unrhyw awgrymiadau. Gallwch aros yn ddienw os dymunwch.

Please fill in the form if you attended the coffee morning, also please fill in the form if you didn't attend but have any suggestions. You can remain anonymous if you wish. 

https://forms.office.com/e/nGJzAGcAdS 

Diolch
Miss Thomas

 

Boreuon Coffi/Coffee Mornings

Meithrin/Nursery - 18/9/23 

Derbyn/Reception - 25/9/23

Blwyddyn 1/Year 1 - 2/10/23

Blwyddyn 2/Year 2 - 9/10/23

Blwyddyn 3/Year 3 - 16/10/23

Blwyddyn 4/Year 4 - 23/10/23

Blwyddyn 5/Year 5 - 6/11/23

Blwyddyn 6/Year 6 - 13/11/23

Pabi - 20/11/23

 

Cwblhewch y ffurflen os gallwch fynychu.

Please complete the form if you can attend

https://forms.office.com/e/ChV2QxKRSS

 

Polisi Defnydd Derbyniol/Acceptable Usage Policy
https://forms.office.com/e/yRiF1Dghit

Caniatâd Ffotograff/Photograph Consent 
https://forms.office.com/e/7E1aMsp07m

 

Cynllun Gwella'r Ysgol/School Improvement Plan 2023-24

Your Voice counts

Link i'r fideo/ Link to a video 

https://drive.google.com/file/d/1aBZrPb2DUlNBGnAuJDt4QrDNIvs1sJYC/view?usp=sharing


Link to the forms / Linc i'r forms
https://forms.gle/UwK9woCh2p3vhozdA

 

Rhaglen Tylino'r Corff/Massage in Schools

Rhaglen tylino’r corff ar gyfer plant yw MISP (Massage In Schools Programme). Rhaglen lles ydyw. Bydd y plant yn dysgu nifer o sgiliau yn ystod y rhaglen megis parchu ei gilydd a sgiliau tylino plentyn i blentyn.

Mae angen caniatad penodol er mwyn i’ch plentyn mynychu’r sesiynau Tylino yn ystod Llun Lles. Llenwch y rhwyglen isod erbyn Dydd Gwener (15/09/23) os gwelwch yn dda. Mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol er mwyn trafod ymhellach os yr ydych yn dymuno.

 

MISP (Massage In Schools Programme) is a pupil to pupil massage programme which promotes wellbeing. During the club your child will learn to develop mutual respect and child massage skills. If you would like your child to take part in MISP sessions during Wellbeing Monday, please complete the slip below by Friday (15/09/23). If you would like to discuss MISP further, please contact the school.

 

https://forms.office.com/e/eMtrbqUM2e

 

YouTube

Fel rhan o Llun Lles, ein nod yw creu sianel YouTube lles y bydd ein disgyblion yn cael mynediad i yn ystod 

diwrnod ysgol. Gan mai platfform arlein yw hwn, gofynnwn i chi lenwi'r ffurflen yn y ddolen isod erbyn Dydd  Gwener (15/09/23)23) i roi caniatâd i'ch plentyn fod ar YouTube. As part of Llun Lles, we aim to create a wellbeing YouTube channel that our pupils will have access to during the  school day. As this is an online platform, we ask that you fill in the form in the link below by Friday (15/09/23) to  give consent for your child to be on YouTube. https://forms.office.com/e/qekqg0qj9G

 

Urdd

Ymaelodaeth yr Urdd

Mae'r amser wedi dod i'ch plentyn ddod yn aelod o'r Urdd. Bydd llawer o brofiadau i’ch plentyn gystadlu yn yr Urdd yn y flwyddyn academaidd hon. Gallwch gystadlu mewn timau chwaraeon, cystadlu mewn cystadlaethau canu ac actio yn ogystal â chelf. Rydym yn ffodus iawn i allu  cynnig y profiadau hyn i'n dysgwyr. Os gwyddoch y bydd eich plentyn eisiau cymryd rhan mewn unrhyw gystadlaethau’r Urdd, RHAID iddynt fod yn 

aelod o’r Urdd. Yn anffodus, ni allwn ganiatáu i unrhyw un sydd ddim yn aelod, gystadlu. Cofrestrwch gan ddefnyddio'r ddolen isod erbyn 29/09/23.

https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/ Diolch yn fawr The time has come for your child to become a member of the Urdd. There will be lots of experiences for your child to compete in the Urdd this academic year. They can compete in  sports teams, compete in singing and acting competitions as well as art. We are very lucky to be able to offer  these experiences to our learners. If you know that your child will want to take part in any Urdd competitions, they MUST be a member of the Urdd.  Unfortunately, we cannot allow anyone who isn't a member to compete. Please sign up using the link below by 29/09/23. https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

 

Alergedd, Diet a gofynion Meddygol/Allergy, Medical and Dietary requirements.
Cadarnhewch anghenion alergedd, meddygol a/neu ddietegol eich plentyn/plant fel y gallwn ddiweddaru ein posteri er ymwybyddiaeth staff. Os nad oes gan eich plentyn yr alergedd, y gofynion meddygol neu ddietegol bellach, cadarnhewch hynny yng nghwestiwn 4.

Please confirm your child's/children's allergy, medical and/or dietary requirements so that we can update our posters for staff awareness. If your child no longer has the allergy, medical or dietary requirements please confirm on question 4.

 

Please only fill in the form if your child HAS any medical, allergy and dietary requirements or if they did have but no longer have.
https://forms.office.com/e/r9wp4Sdpz0

Diolch

Top